Szczegółowa instrukcja logowania dostępna tutaj.

Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami

Okładka książki

Kinga Flaga-Gieruszyńska – doktor habilitowany nauk prawnych; profesor Uniwersytetu Szczecińskiego; radca prawny; autorka licznych publikacji z zakresu postępowania cywilnego, arbitrażu i mediacji.

Tomasz Aniukiewicz – radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych „Aniukiewicz i Partnerzy” w Poznaniu.

Łukasz Bierski – radca prawny w kancelarii radcy prawnego w Szczecinie.

Marcin Borek – komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sławnie; przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Szczecinie.

Katarzyna Karwecka – komornik sądowy; specjalistka z zakresu prawa zabezpieczającego i egzekucyjnego.

Aleksandra Klich – doktor nauk prawnych; radca prawny.

Publikacja zawiera wzory pism procesowych najczęściej stosowanych na poszczególnych etapach postępowania rozpoznawczego, a także w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym. Komentarz dołączony do każdego ze wzorów pozwala na szerszą analizę znaczenia i zakresu stosowania poszczególnych instytucji wyrażonych w pismach procesowych.

Najnowsze wydanie książki uwzględnia m.in. ważne zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego oraz w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadzone ustawą z 4.07.2019 r. Zmiany te dotyczą w szczególności:

  • – wprowadzenia postępowania przygotowawczego i planu rozprawy,
  • – nowych uprawnień i obowiązków stron oraz zawodowych pełnomocników,
  • – odformalizowania zasad postępowania dowodowego,
  • – uzasadniania wyroków z urzędu,
  • – postępowania apelacyjnego,
  • – wprowadzenia tzw. zażalenia poziomego.

W pracy ukazano zarówno formalne, jak i merytoryczne aspekty konstruowania pism procesowych na różnych etapach i w różnych rodzajach procesu cywilnego, postępowania nieprocesowego (w tym w sprawach rejestrowych), a także w postępowaniach pomocniczych.

Korzystając z publikacji, czytelnik ma możliwość:

  • – zapoznać się ze sposobami konstruowania twierdzeń, wniosków dowodowych i innych oświadczeń stron;
  • – zweryfikować prawidłowość ustalenia opłaty od poszczególnych pism procesowych w zależności od ich przedmiotu, rodzaju sprawy i etapu postępowania, w którym zostały złożone;
  • – poznać dodatkowe istotne aspekty dopuszczalności i dokonywania czynności w formie pism procesowych, takie jak: określenie osób uprawnionych, terminy, podstawy złożenia.

Książka obejmuje również wzory z zakresu europejskiego i międzynarodowego postępowania cywilnego.

Opracowanie przeznaczone jest dla prawników praktyków, aplikantów oraz studentów prawa odbywających staże w kancelariach prawniczych.

Publikacja zawiera wzory pism dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony www.poste-powanie-cywilne-wzory-wydanie-4.wolterskluwer.pl po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.