Strona główna » Spis treści

Spis treści

Wykaz skrótów                                                                                                                        17

Wprowadzenie                                                                                           21

Proces

I        Pisma procesowe przed wszczęciem procesu

1.        Wniosek pozwanej o zwolnienie od kosztów sądowych                             27

2.        Wniosek powódki o zwolnienie od kosztów sądowych                               32

3.        Wniosek powoda o ustanowienie pełnomocnika procesowego
z urzędu
                                                                                                                        37

4.        Wniosek o zabezpieczenie dowodu                                                                    42

5.        Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej                                                    45

6.        Wniosek o udzielenie zabezpieczenia                                                                48

II       Pozwy

A.   Wzory ogólne

7.        Pozew o świadczenie majątkowe (o zapłatę)                                                  57

8.        Pozew o świadczenie niemajątkowe                                                                  63

9.        Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy                                                    68

10.     Pozew o ukształtowanie prawa                                                                            72

11.     Pozew z roszczeniem ewentualnym                                                                   76

12.     Pozew z roszczeniem alternatywnym                                                                79

13.     Pozew zawierający interwencję główną                                                            82

14.     Pozew wzajemny                                                                                                       86

B.   Prawo cywilne – część ogólna, prawo rzeczowe i zobowiązania

15.     Pozew o ochronę dóbr osobistych                                                                      93

16.     Pozew o zapłatę w związku ze spełnieniem świadczenia                            97

17.     Pozew o uznanie czynności prawnej za nieważną                                       101

18.     Pozew o uznanie umowy za bezskuteczną                                                     105

19.     Pozew o stwierdzenie obowiązku złożenia oświadczenia woli               110

20.     Powództwo o stwierdzenie nieważności oświadczenia woli
z powodu braku świadomości
                                                                            114

21.     Powództwo o stwierdzenie nieważności oświadczenia woli
z powodu błędu
                                                                                                      118

22.     Pozew przeciwko właścicielowi nieruchomości o zaniechanie
naruszeń
                                                                                                                    122

23.     Pozew o wydanie i rozgraniczenie nieruchomości                                      126

24.     Pozew o zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości      131

25.     Pozew o wynagrodzenie związane z zarządem rzeczą wspólną             135

26.     Pozew o wydanie rzeczy (powództwo windykacyjne)                                140

27.     Pozew o zaprzestanie naruszeń prawa własności nieruchomości
(powództwo negatoryjne)
                                                                                   145

28.     Pozew najemcy przeciwko właścicielowi o zwrot nakładów
na nieruchomość
                                                                                                    149

29.     Pozew zastawcy przeciwko zastawnikowi o wydanie rzeczy                   153

30.     Pozew dłużnika solidarnego o zapłatę (względem współdłużnika)       156

31.     Pozew wierzyciela solidarnego o zapłatę                                                       159

32.     Pozew o uznanie ogólnych warunków umów za niedozwolone            162

33.     Pozew o zawarcie umowy przyrzeczonej                                                        166

34.     Pozew o zwrot zadatku                                                                                         170

35.     Pozew o zapłatę z tytułu nienależnego świadczenia                                  175

36.     Pozew o zapłatę z tytułu czynu niedozwolonego                                        179

37.     Pozew o zapłatę za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny                                                                                                           183

38.     Pozew o naprawienie szkody z tytułu niewykonania zobowiązania     189

39.     Pozew o upoważnienie przez sąd do wykonania czynności
na koszt dłużnika
                                                                                                    194

40.     Pozew o zapłatę kary umownej                                                                         200

41.     Pozew o wydanie kupującemu rzeczy sprzedanej                                       206

42.     Powództwo o zapłatę ceny za rzecz sprzedaną                                            210

43.     Pozew o zapłatę z powodu wady rzeczy                                                         214

44.     Pozew o dostarczenie rzeczy wolnej od wad na podstawie
gwarancji                                                                                                                    219

45.     Pozew o zapłatę z uwagi na złożenie oświadczenia o obniżeniu
ceny z powodu wady rzeczy
                                                                               225

46.     Pozew o odszkodowanie za naruszenie prawa pierwokupu                    230

47.     Powództwo o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu     235

48.     Pozew o zwrot rzeczy użyczonej                                                                        240

49.     Pozew o zapłatę prowizji z tytułu umowy agencyjnej                                245

50.     Pozew przeciwko przewoźnikowi o odszkodowanie za utratę
przesyłki
                                                                                                                     251

51.     Pozew o odszkodowanie za utratę rzeczy wniesionej przez osobę
korzystającą z usług hotelu
                                                                                 256

52.     Pozew o rozwiązanie spółki cywilnej                                                                262

53.     Pozew o wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
                                                                                               267

54.     Pozew o zapłatę przeciwko członkowi zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością           274

55.     Pozew wierzyciela przeciwko poręczycielowi                                               278

56.     Pozew o zwrot przedmiotu darowizny                                                            282

C.   Prawo spadkowe

57.     Powództwo o uznanie spadkobiercy za niegodnego                                  291

58.     Pozew o wyłączenie małżonka od dziedziczenia                                          296

59.     Pozew o zobowiązanie do wykonania zapisu                                                300

60.     Pozew o zachowek                                                                                                  305

61.     Pozew wierzyciela spadkodawcy przeciwko spadkobiercy o zapłatę  310

62.     Wniosek o przyjęcie oświadczenia o odrzuceniu spadku
w formie ustnej
                                                                                                       314

D.   Prawo rodzinne

63.     Pozew o unieważnienie małżeństwa                                                                319

64.     Pozew o zobowiązanie do przyczyniania się do zaspokajania
potrzeb rodziny
                                                                                                       324

65.     Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej                                       328

66.     Pozew o rozwód wraz z wnioskiem o udzielenie
zabezpieczenia                                                                                                         333

67.     Pozew o separację                                                                                                  339

68.     Pozew małżonka rozwiedzionego o dostarczenie środków
utrzymania
                                                                                                                344

69.     Pozew męża matki o zaprzeczenie ojcostwa                                                 348

70.     Pozew o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa                               353

71.     Pozew o ustalenie ojcostwa                                                                                359

72.     Pozew o rozwiązanie przysposobienia                                                             363

73.     Pozew o zasądzenie alimentów                                                                         369

74.     Pozew o podwyższenie alimentów                                                                   374

75.     Pozew o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego                  379

E.    Inne postępowania odrębne

76.     Pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym           385

77.     Pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym    390

III      Pisma procesowe wnoszone w toku postępowania

A.   Postępowanie przed sądem pierwszej instancji

78.     Odpowiedź na pozew                                                                                             397

79.     Odpowiedź na pozew wraz z pozwem wzajemnym                                    403

80.     Odpowiedź na pozew z wnioskiem o odrzucenie pozwu                          408

81.     Cofnięcie pozwu wraz ze zrzeczeniem się roszczeń                                    412

82.     Ograniczenie powództwa                                                                                     415

83.     Wniosek o wyłączenie sędziego                                                                         418

84.     Zgłoszenie interwencji ubocznej                                                                        422

85.     Opozycja przeciwko wstąpieniu interwenienta ubocznego                     426

86.     Wniosek pozwanego o wezwanie do wzięcia udziału w procesie
– przypozwanie
                                                                                                       429

87.     Wniosek powoda o zawiadomienie o toczącym się procesie                  432

88.     Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej
z miejsca pobytu                                                                                                      435

89.     Wniosek o uzupełnienie i sprostowanie protokołu rozprawy                 439

90.     Wniosek o wpisanie do protokołu zastrzeżeń co do uchybień
przepisom postępowania
                                                                                    442

91.     Wniosek o przedłużenie terminu sądowego                                                 444

92.     Wniosek o przywrócenie terminu                                                                     447

93.     Wniosek powoda o zawieszenie postępowania                                           450

94.     Wniosek stron o zawieszenie postępowania                                                 454

95.     Wniosek powoda o podjęcie zawieszonego postępowania                     456

96.     Wniosek o umorzenie zawieszonego postępowania                                  460

97.     Wniosek powoda o odroczenie rozprawy                                                      463

98.     Wniosek powoda o połączenie kilku oddzielnych spraw
do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia
                                                    465

99.     Wniosek o sporządzenie oraz doręczenie pozwanemu wyroku
wraz z uzasadnieniem
                                                                                           468

100.   Wniosek powoda o sprostowanie wyroku                                                     471

101.   Wniosek powoda o uzupełnienie wyroku                                                      474

102.   Wniosek pozwanego o dokonanie wykładni wyroku                                 476

103.   Wniosek pozwanego o ograniczenie zabezpieczenia wynikającego
z nakazu zapłaty z weksla
                                                                                    478

104.   Wniosek o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności
wyroku zaocznego
                                                                                                  481

B.   Zaskarżenie orzeczeń sądowych

105.   Sprzeciw pozwanego od wyroku zaocznego                                                  487

106.   Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym                         491

107.   Sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty w postępowaniu
upominawczym
                                                                                                       496

108.   Apelacja pozwanego oparta na zarzucie naruszenia prawa
materialnego                                                                                                             499

109.   Apelacja oparta na zarzucie naruszeń prawa procesowego                    505

110.   Apelacja oparta na nowych faktach i dowodach                                         509

111.   Odpowiedź na apelację                                                                                         512

112.   Cofnięcie apelacji pozwanego                                                                             515

113.   Zażalenie powoda na zarządzenie przewodniczącego
w przedmiocie zwrotu kosztów sądowych
                                                    517

114.   Zażalenie na oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego                           521

115.   Zażalenie na odmowę zwolnienia od kosztów sądowych                         525

116.   Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu zażalenia                                  528

117.   Zażalenie powoda na zarządzenie przewodniczącego
w przedmiocie zwrotu pozwu
                                                                            531

118.   Zażalenie powoda na postanowienie rozstrzygające o kosztach
procesu
                                                                                                                      535

119.   Odpowiedź na zażalenie                                                                                       538

120.   Skarga kasacyjna oparta na naruszeniu prawa materialnego                 541

121.   Skarga kasacyjna oparta na naruszeniu przepisów postępowania        551

122.   Odpowiedź pozwanego na skargę kasacyjną                                                557

123.   Cofnięcie skargi kasacyjnej                                                                                  561

124.   Skarga na postanowienie referendarza sądowego                                     564

125.   Skarga pozwanego o wznowienie postępowania                                        568

126.   Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego
orzeczenia
                                                                                                                 573

POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE

I        Sprawy z zakresu prawa osobowego

127.   Wniosek o uznanie za zmarłego                                                                         585

128.   Wniosek o stwierdzenie zgonu                                                                           590

129.   Wniosek o uchylenie postanowienia orzekającego o uznaniu
za zmarłego
                                                                                                              594

130.   Wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite wraz z wnioskiem
o ustanowienie doradcy tymczasowego
                                                        598

131.   Wniosek o uchylenie ubezwłasnowolnienia                                                  603

II       Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli

132.   Wniosek o udzielenie zezwolenia na zawarcie małżeństwa osobie
dotkniętej chorobą psychiczną
                                                                          609

133.   Wniosek o zwolnienie z obowiązku złożenia kierownikowi urzędu
stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa
 612

134.   Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny
w braku porozumienia małżonków
                                                                  615

135.   Wniosek małżonka o udzielenie zezwolenia na dokonanie
czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem
            618

136.   Wniosek małżonka o nakazanie wypłacania mu wynagrodzenia
za pracę drugiego małżonka
                                                                               622

137.   Wniosek o wyłączenie odpowiedzialności małżonka                                 625

138.   Wniosek o separację na zgodny wniosek małżonków                               629

139.   Wniosek o zniesienie separacji                                                                           633

140.   Wniosek o podział majątku wspólnego wraz z wnioskiem
o ustalenie nierównych udziałów w tym majątku
                                      636

141.   Wniosek o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej                   641

142.   Wniosek o zakazanie kontaktów z dzieckiem                                                645

143.   Wniosek o odebranie dziecka                                                                             649

144.   Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka                        653

145.   Wniosek o zezwolenie rodzicom na dokonanie czynności
przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka
             656

146.   Wniosek o przysposobienie                                                                                 659

147.   Wniosek opiekuna o udzielenie zezwolenia w ważniejszej sprawie
dotyczącej osoby małoletniej
                                                                            666

148.   Wniosek opiekuna o udzielenie zezwolenia w ważniejszej sprawie
dotyczącej majątku małoletniego
                                                                    669

149.   Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby
niepełnosprawnej
                                                                                                  672

III      Sprawy z zakresu prawa rzeczowego

150.   Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości             677

151.   Wniosek o wyznaczenie zarządcy rzeczy wspólnej                                     682

152.   Wniosek współwłaściciela o uchylenie zarządu                                           685

153.   Wniosek o zniesienie współwłasności wraz z żądaniem
rozstrzygnięcia wzajemnych roszczeń współwłaścicieli z tytułu
posiadania rzeczy
                                                                                                   688

154.   Wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej                             693

155.   Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości                                                      699

IV     Sprawy z zakresu prawa spadkowego

156.   Wniosek o zabezpieczenie spadku                                                                    705

157.   Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza                                                     710

158.   Wniosek o nakazanie złożenia testamentu                                                    714

159.   Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu                                               718

160.   Wniosek o nakazanie spadkobiercy wyjawienia przedmiotów
spadkowych                                                                                                               722

161.   Wniosek o ustanowienie kuratora spadku                                                     726

162.   Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku                                                        730

163.   Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na mocy testamentu              735

164.   Wniosek o dział spadku                                                                                         738

V      Sprawy złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

165.   Wniosek o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego  745

166.   Wniosek dłużnika o zwrot depozytu sądowego                                           751

VI     Postępowanie rejestrowe

167.   Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców              757

168.   Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców      767

169.   Wniosek o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów               779

170.   Wniosek o wpis w księdze wieczystej                                                              785

VII    Inne sprawy

171.   Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego                                           795

172.   Wniosek o odtworzenie świadectwa dojrzałości                                         799

173.   Wniosek o umorzenie weksla                                                                             804

Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne

I        Postępowanie zabezpieczające

174.   Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego            813

175.   Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczeń
alimentacyjnych
                                                                                                      817

176.   Wniosek strony o uchylenie zabezpieczenia                                                 820

177.   Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia poprzez
zobowiązanie dłużnika do wykonania określonych czynności
               824

178.   Zażalenie na udzielenie zabezpieczenia                                                          827

179.   Zażalenie na postanowienie uchylające zabezpieczenie                           830

180.   Pozew dłużnika przeciwko wierzycielowi o naprawienie szkody
wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia
                                                    834

II       Postępowanie egzekucyjne

A.   Wnioski i pisma w sprawie nadania klauzuli wykonalności

181.   Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu        841

182.   Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie zawartej
przed sądem
                                                                                                             844

183.   Wniosek o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego     847

184.   Wniosek o stwierdzenie wykonalności ugody zawartej
przed sądem polubownym
                                                                                 850

185.   Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu           853

186.   Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi
dłużnika
                                                                                                                      856

187.   Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko osobie,
na którą przeszedł obowiązek
                                                                           861

188.   Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko nabywcy
przedsiębiorstwa (gospodarstwa rolnego)
                                                    865

189.   Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi
spółki osobowej
                                                                                                      869

190.   Wniosek o wydanie tytułu wykonawczego zamiast
utraconego
                                                                                                               873

191.   Zażalenie na postanowienie co do nadania klauzuli wykonalności       876

192.   Wniosek o wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu
egzekucyjnego
                                                                                                         879

193.   Wniosek dłużnika o uchylenie zaświadczenia europejskiego
tytułu egzekucyjnego
                                                                                            883

B.   Wszczęcie i prowadzenie egzekucji

194.   Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego                                  889

195.   Wniosek o wszczęcie egzekucji z ruchomości                                               894

196.   Wniosek o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę                      897

197.   Wniosek o wszczęcie egzekucji z rachunku bankowego                           900

198.   Wniosek o wszczęcie egzekucji z wierzytelności                                          903

199.   Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości                                         906

200.   Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości
(własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu)
                                    909

201.   Wniosek o wszczęcie egzekucji z użytkowania wieczystego gruntu     913

202.   Wniosek o wszczęcie uproszczonej egzekucji z nieruchomości              917

203.   Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości                     921

204.   Wniosek o wszczęcie egzekucji ze statku morskiego                                  925

205.   Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej wydania rzeczy
ruchomej
                                                                                                                   928

206.   Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej wprowadzenia
w posiadanie
                                                                                                            932

207.   Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej opróżnienia lokalu
mieszkalnego (z prawem do lokalu socjalnego)
                                          935

208.   Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej opróżnienia lokalu
mieszkalnego (bez prawa do lokalu socjalnego ze wskazaniem
tymczasowego pomieszczenia)                                                                          940

209.   Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej wykonania określonej
czynności (zastępowalnej)
                                                                                  945

210.   Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej wymuszenia
zaniechania określonej czynności
                                                                     948

211.   Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu zniesienia współwłasności
nieruchomości
                                                                                                         952

212.   Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych                   955

213.   Wniosek o wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy                      958

214.   Wniosek o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku                              964

215.   Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego                              968

216.   Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego                                970

217.   Zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji          972

218.   Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości                                                975

219.   Skarga na czynność komornika                                                                           980

220.   Skarga na zaniechanie przez komornika określonej czynności
(bezczynność komornika)
                                                                                    983

221.   Skarga dłużnika na postanowienie komornika w przedmiocie
ustalenia kosztów postępowania egzekucyjnego
                                       986

C.   Powództwa przeciwegzekucyjne

222.   Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa przez zawieszenie
postępowan
ia egzekucyjnego                                                                             993

223.   Pozew o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji                        997

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM POLUBOWNYM

224.   Zapis na sąd polubowny                                                                                     1003

225.   Wezwanie na arbitraż                                                                                          1007

226.   Wniosek strony do sądu o wyznaczenie arbitra                                         1009

227.   Wniosek strony o wyłączenie arbitra                                                             1013

228.   Wniosek sądu polubownego do sądu rejonowego o dokonanie
czynności
                                                                                                                 1017

229.   Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego                                         1019

MIĘDZYNARODOWE POSTĘPOWANIE CYWILNE

I        Powództwo przed sądem pracy przeciwko pracodawcy zagranicznemu

230.   Powództwo o zapłatę wynagrodzenia przeciwko pracodawcy
zagranicznemu – na podstawie rozporządzenia Parlamentu
i Rady nr 1215/2012
                                                                                            1029

II       Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (rozporządzenie nr 861/2007)

231.   Pozew w trybie europejskiego postępowania w sprawie drobnych
roszczeń
                                                                                                                   1037

232.   Odpowiedź na pozew w europejskim postępowaniu w sprawie
drobnych roszczeń
                                                                                               1049

III      Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

233.   Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty                                       1057

234.   Sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty                                                 1068

IV     Postępowanie w sprawie europejskiego tytułu egzekucyjnego

235.   Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia europejskiego tytułu
egzekucyjnego – na podstawie rozporządzenia nr 805/2004
              1075

236.   Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia
europejskiego tytułu wykonawczego
                                                           1079

237.   Wniosek dłużnika o wydanie zaświadczenia o utracie
wykonalności orzeczenia, któremu wcześniej nadano
zaświadczenie europejskiego tytułu wykonawczego
                              1082

LITERATURA                                                                                                                                1085